دانلود رایگان


تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشورفهرست مطالب
عنوان صفحهفصل اول كليات تحقيق
1-1) مقدمه1
1-2) موضوع تحقيق 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2
1-4-) اهميت و ارزش تحقيق2
1-5) كاربرد نتايج تحقيق3
1-6) فرضيات تحقيق 3
1-7) سابقه تحقيق 4
1-8) روش تحقيق 4
1-9) جامعه آماري 4
1-10) ابزار گردآوري داده‌ها4
1-11) كليد واژه‌ها 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسي گات8
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد8


الف

2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ...................... 9
2-1-3-3) اصل مشورت9
2-1-3-4) اصل حفاظتها9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14
2-1-7-2) شوراي عمومي 14
2-1-7-3) كميته‌ها 15
2-1-7-4) دبيرخانه 15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه25
3-1-12) تعهدات كلي 26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند: 36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرايند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4