دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبارفرمت فایل اصلی پایان نامه : doc
حجم فایل : 288 KB
تعداد کل صفحات : 139 صفحه + 44صفحه ضمائم
این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.


چکیده تحقیق و پژوهش
هدف از ايجاد انبار ، نگهداري مواد اوليه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها مي باشد . گاها پيش مي آيد كه بسته به نوع فعاليت شركت ، بيش از هفتاد درصد از سرمايه شركت را مواد اوليه و يا محصول شامل مي شود ، بنابراين نقش انبارها بسيار حساس مي باشند . در حال حاضر بهترين روش در تهيه اجناس در كشورهاي توسعه يافته روش Just InTime مي باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقيما از توليد به محل مصرف انتقال مي يابند كه متاسفانه بستر لازم براي اينگونه تهيه اجناس در كشور ما ايجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمينان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نياز به انبارش اجناس احساس مي گردد . در شركتهاي توزيع بيشترين سرمايه درگير در انبارها متمركز مي باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودي بمنظور كاهش هزينه نگهداري و همچنين كاهش ضايعات و دسترسي به موقع به اجناس امري اجتناب ناپذير مي باشد . با انتخاب و پياده نمودن مدل كنترل موجودي متناسب با انبار شركت توزيع ، مديريت شركت مطمئن خواهد شد :
الف – پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندي اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابي توسط مديريت شركت بستگي خواهد داشت .
ب – سرمايه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .
ج – ميزان رضايت مندي مشتركان بالا خواهد رفت .
اين مجموعه داراي پنج فصل است :
فصل اول ، كليات تحقيق بوده كه شامل بيان موضوع ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكاني تحقيق ، روش انجام تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها مي باشد .
فصل دوم ، ادبيات تحقيق بوده كه از دو بخش 1- تئوري كنترل موجودي و 2- سيستم مديريت انبار در شركت توزيع نيروي برق قزوين مي باشد .
فصل سوم ، شامل روش تحقيق مي باشد .
فصل چهارم ، به تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات مي پردازد .
فصل پنجم ، شامل نتيجه گيري از تحقيق ، پيشنهادات به مديريت شركت و پيشنهادات به محقق آينده مي باشد .

فهرست تحقیق و پژوهش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده تحقيق الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ت
نمودارها و اشكال ج
مقدمه 1
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه 4
عنوان تحقيق 5
بيان موضوع تحقيق 5
اهميت تحقيق 5
اهداف تحقيق 6
سئوالات پژوهش 6
قلمرو مكاني تحقيق 7
روش انجام تحقيق 7
تعريف عملياتي واژه ها 7
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : كنترل موجودي
تئوري كنترل موجودي 11
حالت سيستم موجودي 12
هدف ازنگهداري موجودي ها 14
هزينه نگهداري موجودي 14
طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي 17
اصول طبقه بندي ABC 18
كاربردهاي طبقه بنديABC 18
كنترل سفارشات 19
سيستمهاي محتلف سفارشات 19
ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت 20
ـــ سيستم دوره سفارش ثابت 21
ـــ سيستم ظرف ذخيره 22
ـــ سيستم بازديدهاي عيني 23
ـــ سيستم موجودي پايه 23
مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش 23
موجودي اطمينان 24
سطح خدمت 24
محاسبه موجودي اطمينان 25
روشهاي پيش بيني تقاضا 28
ـــ روشهاي نظري 29
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــ روشهاي آماري و محاسباتي 29
مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ) 32
هزينه متوسط ساليانه 34
نقطه سفارش 36
مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف 37
بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوين
تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 39
بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 40
مواد اوليه شركت 42
سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار
بخش سوم : تحقيقات انجام شده
طراحي و پياده سازي كنترل موجودي در واحد يك شركت شتابكار
طراحي جامع سيستمهاي اطلاعاتي انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا
برنامه ريزي و كنترل موجودي مواد اوليه كارخانجات آلومتك و آلومراد42
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه 48
روش تحقيق 48
قلمرو مكاني تحقيق 48
روش جمع آوري داده هاي اوليه و ثانويه 49
روش سنجش پايائي ابزار جمع آوري داده ها 49
روش سنجش روائي ابزار جمع آوري داده ها 49
روش تجزيه وتحليل داده ها
مدل كنترل موجودي و علت انتخاب آن50
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
برآورد تقاضا 54
آناليز ABC
70
قدار سفارش اقتصادي
تعيين مقدار شفارش اقتصادي هر يك از اقلام مواد اوليه 77
تعيين ذخيره اطمينان 101
نقطه سفارش 111
هزينه سيستم سفارشي دهي پيشنهادي براي سال 81 114
ارزيابي سيستم پيشنهادي براي سال 80 114
هزينه ذخيره اطمينان 120
هزينه كل سيستم كنترل موجودي پيشنهادي براي سال 80 120
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 21
نتيجه گيري 121
پيشنهادات 123
پيشنهادات به محقق آينده 124
ضمائم
فهرست منابع

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
1- تئوري كنترل موجودي :
با توجه به اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .
پيش از آنكه اين تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .
موجودي ، مقداري از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ، 1378، 234) . بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .
در يك سازمان توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .
از طرفي نگهداري موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد ( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .
2- حالت سيستم موجودي :

فهرست منابع تحقیق و پژوهش
1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف
2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .
3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري ، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .
4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية احتمال و كاربرد آن “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم . 1377.
5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان ) هاديهاي هوائي . سال 1998
6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.
7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : نشر مديران . 1378.
8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “ . دانش مديريت . 1371 .
9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS
OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Editionپایان نامه فوق لیسانس کنترل موجودی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل موجودی


دانلود پایان نامه فوق لیسانس کنترل موجودی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کنترل موجودی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کنترل موجودی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه پایان نامه | نمونه پایان نامه ارشد | نمونه پایان ...

نمونه پایان نامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند.

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 289 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل اصلی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار

این مطلب در تاریخ: دوشنبه 14 تير 1395 ساعت: 15:28 منتشر شده است برچسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار,دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت,دانلود تحقیق و پژوهش ...

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در ...

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 227 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 182 تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل ...

مشاوره انجام پایان نامه | تحقیق | پورپوزال |رساله ارشد ...

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت. گرو مشاوره ای نوین پروژه با تیم بسیار تخصصی در حوزه ی مشاور انجام پایان نامه مدیریت در تمامی گرایش ها ، از پروپوزال تا روز دفاع همراه شما خواهیم بود ، و آموزش های مربوطه و مشاوره مورد نیاز ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار. کلمات کلیدی: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار, دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت , دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت , دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی - پژوهانه

پایان نامه دات اینفو،با بانک اطلاعاتی حاوی 80.000 پایان نامه، در تمامی مقاطع تحصیلی، بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی می باشد

ادبیات و مبانی نظری كنترل موجودی در انبار

فرمت فایل اصلی پایان نامه word حجم فایل زیپ 66 KB تعداد کل صفحات 44 صفحه دانلود کامل پایان نامه-دانلود مبانی نظری-پایان نامه-پیشینه پژوهش لینک منبع و پست :ادبیات و مبانی نظری كنترل موجودی در انبار

پایان نامه مدیریت | دانلود رایگان پایان نامه به فرمت word

جهت دانلود پایان نامه رشته مدیریت به ادامه همین صفحه مراجعه کرده و لیست پایان نامه ها، پروژه ها و گزارش کارورزی ها را ملاحظه کنید. برخی از پایان نامه های مدیریت رایگان هستند و برخی دیگر رایگان نمی باشند و قابل خرید هستند.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار کلمات کلیدی: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار , دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت , دانلود تحقیق و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پایان نامه کنترل موجودی انبار

واحدها در انبار فوق جمع آوری و طبقه بندی شده و بر اساس نیاز واحدها و با ارائه برگ درخواست به واحد ها ارسال می شود . ... پایان نامه كنترل موجودي انبار, پروژه كنترل موجودي انبار, تحقیق كنترل موجودي انبار, دانلود پایان نامه كن�

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - دانلود رایگان دانلود رایگان فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc حجم فایل زیپ : 288 KB تعداد کل صفحات : 139 صفحه + 44صفحه ضمائم

بایگانی‌های موجودی انبار - دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی موجودی انبار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پاورپوینت گزارش فعاليت هاي سد كبودوال

پاورپوینت مکانیزم پله برقی

کد متلب آموزش شبکه عصبی دو لایه با استفاده از روش سریع ترین کاهش

پاورپوینت راه های رسیدن به موفقیت

حل تمرین کتاب سیستم های ارتباطی الکترونیکی بلیک

پاورپوینت ا مار و احتمالات مهندسي

پاورپوینت جزوه درس مفاهيم سيستم عامل

دانلود طرح توجیهی تولید لامپ LED فوق کم مصرف

پاورپوینت ا مار و احتمالات مهندسي

پاورپوینت چگونه پلان داخلی خانه خودمان را تغییر دهیم!