دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبارفرمت فایل اصلی پایان نامه : doc
حجم فایل : 288 KB
تعداد کل صفحات : 139 صفحه + 44صفحه ضمائم
این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.


چکیده تحقیق و پژوهش
هدف از ايجاد انبار ، نگهداري مواد اوليه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها مي باشد . گاها پيش مي آيد كه بسته به نوع فعاليت شركت ، بيش از هفتاد درصد از سرمايه شركت را مواد اوليه و يا محصول شامل مي شود ، بنابراين نقش انبارها بسيار حساس مي باشند . در حال حاضر بهترين روش در تهيه اجناس در كشورهاي توسعه يافته روش Just InTime مي باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقيما از توليد به محل مصرف انتقال مي يابند كه متاسفانه بستر لازم براي اينگونه تهيه اجناس در كشور ما ايجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمينان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نياز به انبارش اجناس احساس مي گردد . در شركتهاي توزيع بيشترين سرمايه درگير در انبارها متمركز مي باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودي بمنظور كاهش هزينه نگهداري و همچنين كاهش ضايعات و دسترسي به موقع به اجناس امري اجتناب ناپذير مي باشد . با انتخاب و پياده نمودن مدل كنترل موجودي متناسب با انبار شركت توزيع ، مديريت شركت مطمئن خواهد شد :
الف – پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندي اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابي توسط مديريت شركت بستگي خواهد داشت .
ب – سرمايه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .
ج – ميزان رضايت مندي مشتركان بالا خواهد رفت .
اين مجموعه داراي پنج فصل است :
فصل اول ، كليات تحقيق بوده كه شامل بيان موضوع ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكاني تحقيق ، روش انجام تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها مي باشد .
فصل دوم ، ادبيات تحقيق بوده كه از دو بخش 1- تئوري كنترل موجودي و 2- سيستم مديريت انبار در شركت توزيع نيروي برق قزوين مي باشد .
فصل سوم ، شامل روش تحقيق مي باشد .
فصل چهارم ، به تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات مي پردازد .
فصل پنجم ، شامل نتيجه گيري از تحقيق ، پيشنهادات به مديريت شركت و پيشنهادات به محقق آينده مي باشد .

فهرست تحقیق و پژوهش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده تحقيق الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ت
نمودارها و اشكال ج
مقدمه 1
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه 4
عنوان تحقيق 5
بيان موضوع تحقيق 5
اهميت تحقيق 5
اهداف تحقيق 6
سئوالات پژوهش 6
قلمرو مكاني تحقيق 7
روش انجام تحقيق 7
تعريف عملياتي واژه ها 7
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : كنترل موجودي
تئوري كنترل موجودي 11
حالت سيستم موجودي 12
هدف ازنگهداري موجودي ها 14
هزينه نگهداري موجودي 14
طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي 17
اصول طبقه بندي ABC 18
كاربردهاي طبقه بنديABC 18
كنترل سفارشات 19
سيستمهاي محتلف سفارشات 19
ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت 20
ـــ سيستم دوره سفارش ثابت 21
ـــ سيستم ظرف ذخيره 22
ـــ سيستم بازديدهاي عيني 23
ـــ سيستم موجودي پايه 23
مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش 23
موجودي اطمينان 24
سطح خدمت 24
محاسبه موجودي اطمينان 25
روشهاي پيش بيني تقاضا 28
ـــ روشهاي نظري 29
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــ روشهاي آماري و محاسباتي 29
مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ) 32
هزينه متوسط ساليانه 34
نقطه سفارش 36
مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف 37
بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوين
تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 39
بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 40
مواد اوليه شركت 42
سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار
بخش سوم : تحقيقات انجام شده
طراحي و پياده سازي كنترل موجودي در واحد يك شركت شتابكار
طراحي جامع سيستمهاي اطلاعاتي انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا
برنامه ريزي و كنترل موجودي مواد اوليه كارخانجات آلومتك و آلومراد42
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه 48
روش تحقيق 48
قلمرو مكاني تحقيق 48
روش جمع آوري داده هاي اوليه و ثانويه 49
روش سنجش پايائي ابزار جمع آوري داده ها 49
روش سنجش روائي ابزار جمع آوري داده ها 49
روش تجزيه وتحليل داده ها
مدل كنترل موجودي و علت انتخاب آن50
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
برآورد تقاضا 54
آناليز ABC
70
قدار سفارش اقتصادي
تعيين مقدار شفارش اقتصادي هر يك از اقلام مواد اوليه 77
تعيين ذخيره اطمينان 101
نقطه سفارش 111
هزينه سيستم سفارشي دهي پيشنهادي براي سال 81 114
ارزيابي سيستم پيشنهادي براي سال 80 114
هزينه ذخيره اطمينان 120
هزينه كل سيستم كنترل موجودي پيشنهادي براي سال 80 120
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 21
نتيجه گيري 121
پيشنهادات 123
پيشنهادات به محقق آينده 124
ضمائم
فهرست منابع

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
1- تئوري كنترل موجودي :
با توجه به اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .
پيش از آنكه اين تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .
موجودي ، مقداري از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ، 1378، 234) . بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .
در يك سازمان توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .
از طرفي نگهداري موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد ( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .
2- حالت سيستم موجودي :

فهرست منابع تحقیق و پژوهش
1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف
2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .
3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري ، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .
4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية احتمال و كاربرد آن “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم . 1377.
5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان ) هاديهاي هوائي . سال 1998
6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.
7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : نشر مديران . 1378.
8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “ . دانش مديريت . 1371 .
9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS
OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Editionپایان نامه فوق لیسانس کنترل موجودی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل موجودی


دانلود پایان نامه فوق لیسانس کنترل موجودی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کنترل موجودی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کنترل موجودی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار. این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته ...

ادبیات و مبانی نظری كنترل موجودی در انبار

فرمت فایل اصلی پایان نامه word حجم فایل زیپ 66 KB تعداد کل صفحات 44 صفحه دانلود کامل پایان نامه-دانلود مبانی نظری-پایان نامه-پیشینه پژوهش لینک منبع و پست :ادبیات و مبانی نظری كنترل موجودی در انبار

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - دانلود رایگان دانلود رایگان فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc حجم فایل زیپ : 288 KB تعداد کل صفحات : 139 صفحه + 44صفحه ضمائم

فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل ...

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل اصلی پایان نامه doc حجم فایل زیپ 288 KB تعداد کل صفحات 139 صفحه 44صفحه ضمائم دانلود مقاله-مقاله بررسی-دانلود پایان نامهلینک منبع و پست : پایان نامه ...

پژوهش کارشناسی ارشد کنترل موجودی

دانلود مقلات و پروژه های دانشجویی برچسب ها : تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار,دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس,دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در ...

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 227 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 182 تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در ...

این صفحه مختص به پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل اصلی پایان نامه doc حجم فایل زیپ 288 KB تعداد کل صفحات 139 صفحه 44صفحه ضمائم دانلود مقاله-مقاله بررسی-دانلود پایان نامهلینک منبع و پست : پایان نامه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در ...

این صفحه مختص به پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار. این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته ...

بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی - پژوهانه

پایان نامه دات اینفو،با بانک اطلاعاتی حاوی 80.000 پایان نامه، در تمامی مقاطع تحصیلی، بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی می باشد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار. این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در ...

این صفحه مختص به پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

ادبیات و مبانی نظری كنترل موجودي در انبار - دانلود رایگان

سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار. فهرست منابع قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش 1- تئوري كنترل موجودي : با توجه به اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازماني بين برنامه ريزي و تداركات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پژوهش کارشناسی ارشد کنترل موجودی

دانلود مقلات و پروژه های دانشجویی برچسب ها : تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار,دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس,دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار. این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته ...

بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی - پژوهانه

پایان نامه دات اینفو،با بانک اطلاعاتی حاوی 80.000 پایان نامه، در تمامی مقاطع تحصیلی، بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی می باشد

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در ...

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 227 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 182 تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل ...

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل اصلی پایان نامه doc حجم فایل زیپ 288 KB تعداد کل صفحات 139 صفحه 44صفحه ضمائم دانلود مقاله-مقاله بررسی-دانلود پایان نامهلینک منبع و پست : پایان نامه ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار. کلمات کلیدی: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی در انبار, دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت , دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت , دانلود ...

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات. دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 289 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل اصلی ...

مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

مبانی نظری كنترل موجودي در انبار مدیریت موجودی,پایان نامه مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مبانی نظری,تاریخچه تحقیق,ادبیات تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری کنترل موجودی,کنترل موجودی در انبار,مبانی نظری مدیریت موجودی,تئوري ...

نمونه پایان نامه | نمونه پایان نامه ارشد | نمونه پایان ...

نمونه پایان نامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند.

کاربرد سنسورها در ربات

گزارش كار آزمايشگاه ميكروكنترلر

پاورپوینت گنبد در معماری اسلامی

کاربرد سنسورها در ربات

دانلود پاورپوینت فيزيولوژي قلب و دستگاه گردش خون

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلبررسی حقوق كودك

واژگان ضروری آیلتس

تفاوت وحی و تجربه دینی

پاورپوینت آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس هشتم (کارها آسان می شود1)