دانلود رایگان


پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به شبکه های اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به شبکه های اجتماعیشبکه¬های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت¬های اینترنتی هستند. در این وب سایت¬ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی دور یکدیگر جمع می¬شوند و جماعت¬های آنلاین را تشکیل می¬دهند. امروزه، بدون شک، یکی از مسائل مهم جوامعی مانند ایران، کمیت و کیفیت استفاده از اینگونه شبکه¬ها و نگرانی¬های خانواده ها و مسئولان پیرامون گسترش و نوع استفاده از آن در بین کاربران اینترنتی است. از این¬رو پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه¬های اجتماعی در میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر پرداخته است. حجم نمونه 387 نفر بوده است که از روش نمونه¬گیری تصادفی برای دستیابی به پاسخگویان کمک گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه¬ای پژوهشگر ساخته متشکل از 60 گویه استفاده شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری، و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام) با کاربرد نرم افزار spss استفاده گردید. متغیرهای مستقل تحقیق شامل نوگرایی، تمایل به رابطه با جنس مخالف و مصرف رسانه های نوین ارتباطی (اینترنت، ماهواره، موبایل) و متغیر وابسته گرایش به شبکه¬های اجتماعی بوده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد تاثیرگذارترین متغیر بر گرایش به شبکه¬های اجتماعی نوگرایی بود که به تنهایی 33 درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین کرد. ولی متغیرهای زمینه¬ای تاثیری بر متغیر وابسته نداشتند. ولی در درمجموع متغیرهای تحقیق 2/43 درصد از واریانس گرایش به شبکه¬های اجتماعی را تبیین کردند.واژگان کلیدی: شبکه¬های اجتماعی


رسانه¬های نوین


تمایل به رابطه با جنس مخالف


نوگرایی


شوشتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به ...

پایان,نامه بررسی,عوامل,اجتماعی,عاطفی,گرایش,اعتیاد,جوانان,مشهد,,پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد,فروشگاه روم آرتیکل

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

04.03.2015 · چکیده ای از مقدمه آغازین ” عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی ” بدین شرح است: سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می ...

پایان نامه بررسی ورودی­ ها و خروجی­های موثر بر قابلیت ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی; پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن

پایان نامه عوامل اجتماعی موثر برگرایش جوانان به شبکه های ...

حال در این تحقیق سعی خواهد شد که در وهله اول عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه واحد تهران شرق را به عنوان روشنفکران جامعه بررسی کرد و در وهله بعدی با مرور تاریخچه شبکه های اجتماعی و ادبیات تحقیقی و بر اساس ...

پایان نامه بررسي عوامل بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی عوامل موثر بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پایان نامه درباره ضرب و جرح

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- … پایان نامه ارشد: بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش : علوم اجتماعی عنوان : بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) دانشگاه ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

04.03.2015 · چکیده ای از مقدمه آغازین ” عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی ” بدین شرح است: سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می ...

پایان نامه بررسی میزان گرایش و آسیب های اجتماعی اعتیاد ...

تعداد صفحات: ۱۰۴ | قابل ویرایش. چکیده. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان گرایش و آسیب های اجتماعی اعتیاد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش ...

پایان نامه بررسي عوامل بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی عوامل موثر بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به ...

پایان,نامه بررسی,عوامل,اجتماعی,عاطفی,گرایش,اعتیاد,جوانان,مشهد,,پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد,فروشگاه روم آرتیکل

مقاله بررسی عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر برفرهنگ کار آفرینی زنان می باشد. نمونه تحقیق شامل 150 نفر از زنان انتخاب و در تحقیق حاضر از روش ...

پایان نامه بررسي عوامل بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی عوامل موثر بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

مطالعه عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر در گرایش به اهدای اعضای ...

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن ، که به مراکز کاهش وزن در شهر کرج مراجعه نموده اند ، اجرا شده است . پس از نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با موضوع مورد تحقیق ، چهار چوب نظری بر ...

پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش : علوم اجتماعی عنوان : بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) دانشگاه ...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به جنس... گرایش به جنس مخالف، جوانان، رسانه¬های نوین، نگرش دوستان WORD 112 قابل ویرایش Link

پایان نامه درباره ضرب و جرح

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- … پایان نامه ارشد: بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

پایان نامه درباره ضرب و جرح

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- … پایان نامه ارشد: بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

پایان نامه درباره ضرب و جرح

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- … پایان نامه ارشد: بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به جنس... گرایش به جنس مخالف، جوانان، رسانه¬های نوین، نگرش دوستان WORD 112 قابل ویرایش Link

انحراف اجتماعی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع ...

پایان نامه ها با موضوع “انحراف اجتماعیدر این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره انحراف اجتماعی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش…

پاورپوینت ساختمان دانیال

طرح توجیهی خدمات كامپيوتري

پاورپوینت فناوری های نوين ساختمانی

حل تمرین کتاب اصول بنیادی و محاسباتی در مهندسی شیمی - ویرایش هفتم

اعتقاد و باور

مجموعه سوالات عمومی استخدامی ارتش

نقشه فاز 2 مدرسه ابتدایی

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلگزارش کارآموزی نساجی كارخانه ايران پوپلين

اقتصاد بین المللی و بررسی سه سازمان مالی و پولی و تجارتی