دانلود رایگان


مقاله درس روش تحقیق- خلاصه ای بر مقالات نمونه در زمینه وب کاوی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله درس روش تحقیق- خلاصه ای بر مقالات نمونه در زمینه وب کاویبا مطالعه در متن سه مقاله فوق چنین به نظر میرسد که وب کاوی شیوه ای جدید در تحلیل اطلاعات بدست آمده از محتوا، ساختار و لاگ فایلهای مربوط به وب سایتها و کاربران می باشد.
عناوین این مقالات به شرح زیر است:
1-