دانلود رایگان


نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عربچكيده
در دوره معاصر جهان عرب بويژه مقطع زماني سالهاي 1800 تا 1950 ميلادي يكي از واقعيتهاي غير قابل انكار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسيحي عرب در توليد، توزيع مفاهيم ومضامين و رواج برخي مكاتب ادبي و نيز انتقال فرهنگ غربي از اين راهها به جهان عرب است. كاوش در سه سطح عرصه ها و زمينه هاي فرهنگي از جمله نهادهاي فرهنگي، مجامع ادبي و نيز شناخت قالب ها و ساختارهاي ادبي نشان مي‌دهد: پديده سلطه گرايي غرب نسبت به شرق و بويژه كشورهاي عربي كه اولين حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعيتي انكار ناپذير است چنانچه از چالشهاي عميقي بويژه در جريان جنگهاي صليبي ميان كشورهاي اروپايي و مسلمانان حوزه مديترانه جريان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتي اين رويارويي به جاي آنكه شكل ديني و ايدئولوژيك داشته باشد حيثيتي توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوري عثماني به عنوان بهترين ساختار سياسي اجتماعي در ميان جوامع اسلامي- عربي كه در اثر دو عامل ضعف و سستي دروني ساختار اين امپراتوري و اقتدار اروپاييان حاصل آمد، ما حصل سالهاي طولاني مبارزه فرهنگي، نظامي و سياسي دول استعمارگر بوده است كه در حوزه فرهنگي، شناخت قالبهاي ادبي همچون شعر، نثر، داستان، نمايشنامه، موسيقي و سرانجام پي جويي مضامين و مقاصد نهفته در اين قالب ها بر پايه درك مكاتب و اسلوب ها و سبكهاي تبليغ شده از سوي غربيان يا حاميان داخلي آنها در كشورهاي عربي در دو قرن پاياني هزاره دوم ميلادي مي تواند در شناخت حوزه وسيع، عمق تاثير و نقش بسيار موثر عوامل واسط در انتقال، ترويج و يا اشاعه آموزه ها و ارزشهاي غربي در مجامع عربي سودمند باشد. در اين ميان هرچند در تاريخ معاصر عرب كم نيستند ادبا و نويسندگان مسيحي مسلك كه در رويارويي با فرهنگ غربي بر هويت عربي خود تاكيد كرده و به گونه اي وانمود كرده اند كه عرب مسيحي هستند و نه مسيحي عرب اما حتي در ميان اين عده نيز به هر حال مسيحيت بعد اساسي هويت آنان بوده است و بي تفاوتي و بي‌توجهي آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزشهاي اسلامي كه عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربي مي باشد، موجب شده است كه حتي اگر فرض كنيم رويكرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامي خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه‌گري بي تاثير نبوده اند. با اين همه اين سخن بدين معنا نيست كه در ميان ادباي مسيحي عرب افرادي كه با تلاش و كوشش خود به رشد و غناي فرهنگ جوامع عربي كمك كرده اند نادرند و باز اين سخن بدين معنا نيست كه ادباي مسلمان در انتقال فرهنگ غربي يا ترويج مكاتب، اسلوبها مضامين قالبها و ارزشهاي غربي در آثار ادبي خود هيچگونه نقشي نداشته اند و باز اين سخن منكر جنبه هاي مثبت و ارزشهاي تمدني و پيشرفتها و نوآوريها و دستاوردهاي ارزشمند فرهنگ غربي نيست. در هر حال ادباي مسيحي عرب با بهره گيري از موسسات فرهنگي آموزشي و رسانه اي در دوره معاصر كه عوامل نهضت ادبي قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربي از طريق اشاعه ادبيات عربي موثر بوده اند.
توزيع و گستره مكاتب و نحله هاي ادبي غربي در جوامع عربي از جمله عوامل موثر در ايجاد گفتمان هاي ادبي و فضا سازي براي توليد آثار ادبي در چارچوبه وارد شده از دنياي غرب بوده است. در اين پژوهش نشان داده شده است كه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب قابل توجه و بسيار گسترده بوده و اگرچه در موارد بسياري به عنوان تقويت كننده و ترويج دهنده و تسريع كننده انتقال فرهنگ غرب به دنياي عرب بوده اند اما از آن رو كه اولاً همه جنبه هاي فرهنگ غرب منفي نيست و ثانياً برخي از آنها بر هويت عربي خود تاكيد داشته اند نقش مثبت و منفي مسيحيان عرب را در ادبيات معاصر عربي در پي داشته است به علاوه مسيحيان عرب از آن رو كه شعر و داستان رواج و نفوذ فراواني در ميان خوانندگان و علاقه‌مندان جوامع عربي داشته است به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه توجهي ويژه به اين دو قالب داشته و مطالعه اثر مسيحيان عرب در بهره گيري از اين دو قالب ادبي نشان دهنده تاثير بارزتر و با حوزه و گستره وسيع تر شعر و داستان در چارچوب مورد پژوهش از سوي ادباي مسيحي عرب مي باشد.


فهرست عناوین:


طرح تحقيق 1


مقدمه 7


بخش اول : ريشه ها و زمينه هاي تاريخي نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربي 10


پيشگفتار 11


فصل اول : عوامل نهضت ادبي 15


پيشگامي مصر 16


وضع شام 18


 1. مدارس 24


  1. لبنان 24
  2. مصر 25
  3. ساير بلاد عربي 25
   2-روزنامه و مجلات 25
   2-1-مصر 25
   2-2- لبنان 26
   3-چاپ و چاپخانه 26
   4- كتابخانه 27
   5- انجمن هاي علمي و ادبي 27
   6- ارتباط و تماس مستقيم با غرب 27
   7- ترجمه داستان هاي غربي 32
   7-1- سير تحول داستان نويسي در مصر تا جنگ جهاني دوم 39
   7-2- نقد و بررسي سير تاريخي داستان نويسي در ادبيات نوين 53
   8- نمايشنامه 59
   9- سينما 60
   فصل دوم : شرق شناسي 61


 1. مفهوم شرق شناسي 62


  1. معناي لغوي استشراق 62
  2. معناي اصلاحي استشراق63
 1. پديده مشرق شناسي 64
 2. شرق شناسي 66
 3. شرق به عنوان «غير»67
 4. نمونه هاي بارز صورت نمايشي شرق 69
 5. سياست و شرق شناسي 70
 6. يونان گرايي و مسيحيت به عنوان اجزاي بنيادين ميراث شرقي ها 70
 7. شرق شناسي وارونه 71
 8. بومي گرايي 72
  نقد و نظر73
  بخش دوم : مكاتب ادبي معاصر 77
  فصل اول : مكاتب ادبي غرب 78


 1. سير تحول تاريخي مكاتب ادبي غرب 79
 2. مكاتب ادبي مغرب زمين 83
  2-1- كلاسيك 85
  2-2- كلاسيك جديد 88
  2-3- رومانتيسم 91
  2-4- پارناسيسم 96
  2-5- رئاليسم 100


  پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب


  تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب


  پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب


  مقاله


  پاورپوینت


  فایل فلش


  کارآموزی


  گزارش تخصصی


  اقدام پژوهی


  درس پژوهی


  جزوه


  خلاصه


  دانلود پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب ...

  دانلود پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب ; دانلود پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب. شناسه خبر: 721. بازدید: 7. ارسال به . واتس اپ توئیتر تلگرام. طرح تحقيق 1 مقدمه 7 ...

  نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

  در دوره معاصر جهان عرب بويژه مقطع زماني سالهاي 1800 تا 1950 ميلادي يكي از واقعيتهاي غير قابل انكار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسيحي عرب در توليد، توزيع مفاهيم ومضامين و رواج برخي مكاتب ادبي و نيز انتقال فرهنگ غربي از اين راهها ...

  نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

  در دوره معاصر جهان عرب بويژه مقطع زماني سالهاي 1800 تا 1950 ميلادي يكي از واقعيتهاي غير قابل انكار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسيحي عرب در توليد، توزيع مفاهيم ومضامين و رواج برخي مكاتب ادبي و نيز انتقال فرهنگ غربي از اين راهها ...

سقف و انواع آن

تعارض و ماهیت آن

طرح توجیهی فن و هنر باستان

پاورپوینت هویت خانه- هویت محله

پاورپوینت مرمت خانه عباسیان کاشان

پاورپوینت آنفلوآنزا: پاندمی قریب الوقوع

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خوزستان

جزوه کاربرد نرم افزار راینو

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلپاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی