دانلود رایگان


نقش زنان در مديريت تحصيلات عالي کشورهای اندوزی-ايالات متحده وكانادا-پرو-نیجریه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نقش زنان در مديريت تحصيلات عالي کشورهای اندوزی-ايالات متحده وكانادا-پرو-نیجریهمقدمه:
سال 1978 .م نقطة عطفي براي پيشرفت زنان اندونزي مي باشد. دراين سال، قوانين اساسي و حقوق اجتماعي زنان در “رهنمودهاي ملي براي توسعه” به تفصيل شرح داده شد. براي اولين بار، دولت برنقش زنان در توسعة كشور با ؟ يك مقام ملي: تحت عنوان ”دومين وزير براي نقش زنان” تاكيد كرد و تا سال 1983.م اين موقعيت به وزير نقش زنان ارتقاء پيدا كرد.
مقام فلسفي پانسا سميلا و قانون اساسي براي زنان، جايگاه و حقوق مساوي به عنوان مخلوقات آفريدگار درنظر گرفته اند. قانون اساسي حقوق، وظايف و فرصتهاي يكساني را براي زنان و مردان در بردارد. ازلحاظ تاريخي، شكل گيري نقش زنان اندونزي يك فرآيند طولاني را سپري كرده است. در قرون پيش تعدادي از زنان اندونزي درصحنه هاي سياسي به عنوان ملكه سلطنت كرده اند. به عنوان مثال يكبار در قرن چهارم ميلادي، تربيوناتونگادوئي و سوهيتا امپراتوري ماجا پاهيت، يكي از امپراتوريهاي مورد احترام در مجمع الجزاير اندونزي را اداره كردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تعدادي از زنان اندونزي درجنگ با مخالفت قدرت استعماري به نيروي نظامي مردان پيوستند. دراين بين مارتا كريستينا تياهاهو، نيا آگنگ سرانگ، كات يناك دئين و كات مئونيا از زنان برجستة اين مبارزه بودند.
چالش فرادوي زنان اندونزي اكنون كاملاً متفاوت است. تلاش زنان در فعاليتهاي فرهنگي و خانوادگي بيشتر از حوزة سياست است. اميد زنان به توسعة استانداردهاي زندگي و دست يافت به تحصيلات عالي مي باشد.
بعضي از زنان برجسته كه دربهبود وضعيت زنان در اندونزي از طريق آموزش و پرورش نقش داشته اند عبارتند از: كاوتيني از جه پارا جاواي مركزي (1904-1879) نيا احمد داهلان از جاواي مركزي، مايا والنده مارمينن از جنوب سوالاوزي دوبي سارتريكا از جاواي غربي است. اين شخصيتهاي تاريخي ثابت كردند كه زنان اندونزي براي رسيدن به اهدافشان تلاش خود را قرنها پيش آغاز كرده اند. اين تلاش تا حال ادامه داشته و با سرعتي حركت كرده است كه اساسش تنها بر زندگي خانوادگي نيست.
نقش زنان در مديريت آموزش عالي درايالات متحده وكانادا
بيشتر افراد شك نداشتند كه ماريون فيلد درحال گذراندن مسيري بود كه اورا به صمت رئيس يك دانشگاه درجه يك هدايت مي كرد. او به عنوان كارمند ارشد آكادميك يكي از دانشگاه هاي بزرگ امريكا خدمت كرده بود. بنابراين وقتي به عنوان رئس يك مدرسه نه خيلي معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خيلي متعجب شدند. پاسخ اين است كه مدارس عالي مرتبه به دنبال يك زن به عنوان مديرمدرسه نيستند. مطمئنا نكات كاوش آن ها الزاما اين جملات را دربرمي گيرد كه آن هاتبعيضي بين زن ومرد قائل نمي شوند يا اين كه دربه كار گماشتن زنان به واقعيت ها اسرار مي ورزند. درنهايت زنان ممكن است مورد توجه قرار بگيرندولي احتمال اين كه به عنوان رئيس انتخاب شوند وجود ندارد.
اگرچه داستان دقيق وصحيح نيست ( اسم آن تغيير پيداكرده است ) ولي واقعيت دارد زيراكه بطور مداوم اتفاق مي افتد. اگرچه زنان در ايالات متحده وكانادا به طورموثري به آموزش عالي دست يافتندولي راه زيادي دردست يافتن به حضور مساوي در سطوح عالي مديريت دانشگاهي دارند.
اخيرا درسال 1971، در ايالات متحده زنان واقعا از مقام رياست دانشكده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه كاتوليك كوچك كه به وسيله زنان راهبه مديريت مي شود. يك سري دانشكده هاي چهارساله (ليسانس) ديگري هم وجود دارد كه زنان در آن ها رئيس هستند وپنج تاي اين دانشكده ها، دانشكده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نيز رئيس دانشكده زنان بودند درحالي كه هيچ زني رئيس دانشكده مردان نبود. هم چنين ، تعداد اندكي از زنان در پست هاي بالاي اداري مانند ناظم دانشكده يا رئيس دانشكده درمدارس مختلط يامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشكده ها ودانشگاه هاي ايالات متحده ، 348 رئيس اجرايي زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبي هستند. زنان اكنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه اي را مديريت مي كنند. اين خبر خوبي است . اما نگاه دقيق به دانشكده اي كه توسط زنان مديريت مي شود ميانه رو وعاقلانه است . تعداد خيلي كمي از آن ها شناخته شده وباكلاس وازنظرمالي داراي وضعيت خوبي هستند. اين كه چرا اين چنين چيزي اتفاق مي افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .
نقش زن دراداره آموزش عالي در پرو
مقدمه :
پرو، كشوري كم توسعه يافته در آمريكاي لاتين ، يكي از جنجالي ترين ومهمترين دروه هادركل تاريخ طولاني خود را مي‌گذراند. به همين عليت ، بيشتر خبرهايي كه اين روزها ازپرو مي‌آيند ، مهيج هستند. اين مقاله- علمي‌رغم آن كه در ابتدا چنين مقصدي نداشتيم به مادر تعيين عواملي كه باعث اين وضعيت جنجال برانگيزشده است، كمك مي‌كند. مابه اين عوامل تز جنبه تكامل دسترسي زنان در ابتدا به آموزش و در وهله بعد به مديريت آموزش مي‌پردازيم . موارد خاصي كه درآن اداره آموزش عالي پرو به زنان سپرده شده است ، بسياركم ومحدود مي‌باشد. اين موارد بعنوان پيروزي هايي خاص وواقعا قابل ستايشي محسوب مي‌شوند، ياحتي مي‌توانيد بعنوان اولين نتايج فرايندي در حال بلوغ وطولاني ولي باشروعي دير هنگام تلقي شود.


اداره آموزش عالي پرو بطور سنتي به مردان محول شده است . دسترسي زنان به اين مسئوليت به موازات مردان ، نقطه پاياني براين تبعيض غير عادلانه ومضحك درطي قرن هاي اخيرخواهد بود. بايد به زنان ، كه توانايي هايي هم طراز مردان دارند، عملا ونه صرفا درحد تئوري ، فرصت هاي مساوي داده شود وآن ها بايد داراي حقوق مساوي با مردان باشند.


علوه براين اگر به انچه گفتيم عمل شود، دسترسي زن پرويي به هدايت واداره موسسات آموزش عالي ، همانقدر به نفع كل كشور بعنوان يك مجموعه خواهد بو، كه به نفع موسسات به تنهايي،وباعث مي‌شود ازدو اشتباه فعلي ونتايج منفي متعاقب آن ها اجتناب شود:


اشتباه اول كه ما آن را اشتباه « آلفا» خواهيم ناميد، اين است كه وقتي بين دو كانديداي مرد وزن بامدارج دانشگاهي ومديريتي يكسان ، بايستي يكي انتخاب شود، اين مرد است كه ترجيح داده مي‌شود- به اين دليل كه مرد است - وزن تنزل داده مي‌شود- چون او يك زن است . تكرار مداوم اين اشتباه ، نشان دهنده فقدان مستمر فرصت هاي مساوي است ، ودرعين حال اين تبعيض ناعادلانه ادامه پيدا مي‌كند وباعث ايجاد ناراحتي وبيزاري بخشي از زنان جامعه مامي‌شود.


اشتباه دوم كه ما آن اشتباه « بتا» خواهيم ناميد، وقتي اتفاق مي‌افتد، كه زني بامهارت هاي علمي‌ومديريتي ، كه به نحو محسوسي برتراز همكار مذكرش است ، به سادگي ازمسئوليت سرپرستي موسسه كار گذاشته مي‌شود، چون زن است ، بنابراين هم موسسه وهم كشور فرصت سود جستن از استعدادهاي اين فرد را ازدست مي‌دهند.بي ترديد كسي قصد ندارد براي غلبه برتبعضي كه قرن ها وجود داشته ، زنان را تنها به اين دليل كه زن هستند وبدون توجه به قابليت هاي علمي‌ومديريتي يشان ، به اداره موسسات آموزش عالي بگمارد. آنچه ما درجستجوي آن هستيم ، درابتدا شرايطي ثمربخش وحقيقي است كه درآن زن ومرد از فرصت هاي مساوي بر خوردار باشند. ودر مرحله بعد شرايطي فراهم شود تازماني كه ازنظرمدارج بالاي علمي‌شاخص هستند، فرصت يابند به موسسات شان وكل جامعه خدمات درجه اولي كه شديدا مورد نياز است ، ارائه دهند.


نقش زمان درمديرت آموزش عالي كشور نيجريه
مقدمه:
زمان درهيچ نقطه اي از جهان به راحتي تحصيل نكرده اند. دسترسي زمان به آموزش آنقدر محدود بود كه تصور مي‌شد ، امري غير ممكن باشد. فشار حاصل از تبعيض در آموزش كه بعلت فقر والدين است . راز نان به روش مي‌كشند. فرصت هاي مساوي براي اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتي در بعضي از فرهنگ ها: تحصيل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار مي‌رود ازدواجي زود هنگام با خواستگاري پير ولي پوداراست . مبلغ دريافت شده به عنوان شير بها؟؟؟ كه به خانواده عروس اهدا مي‌شود، براي تحصيل پسران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چون آن ها هستند كه نام خانواده را حفظ مي‌كنند وباعث بقاء نسل مي‌شوند. بنابراين آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخير مي‌افتد وچه بسا كاملا ناديده گرفته مي‌شود. آماري كه يونسكو در سال 1988 ثبت كرده ، نشان مي‌دهد كه 63% جمعيت افراد بيسواد زنان بوده اند. اين ارقام ميزان تبعيضي كه عليه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص مي‌كند.


چنين رسم ناخواشايندي مسلتزم اين بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زيادي پشت سر همتاي مذكر شان قرار بگيرد هرزمان كه والدين استطاعت مي‌يافتند، زنان به فراگيري حرفه هايي نظيرپرستاري ، معلمي‌، تدارك غذا و مانند آن تشويق مي‌شدند وبه اين ترتيب در جايگاهي كمي‌بالاتر از آشپزخاه قرار مي‌رفتند، يا در بهترين حالت درسنين قبل ازبازنشستگي به سطح مديريت مياني ؟؟؟؟ نائل مي‌شدند.


در اواسط اولين دهه ازقرن بيستم ، يك حس آگاهانه در ميان تعداد حدودي از زنان جريان پيدا كرد. اين زنان احساس مي‌كردند ارزيابي مجدد اهداف وآرزوهاي زنان روشنفگر ضرورتي اتناب ناپذير است وبه اين نتبجه رسيدند كه مي‌بايست به سمت موقعيت هاي عالي مديريت حركت كنند. شكي نيست كه سريعترين ومطمئن ترين راه براي حفظ موقعيت مديريتي در همه مسيرهاي زندگي از جمله موسسات آموزش عالي ما نيازمنددستيابي به سطوح بالاي تحصيلي است . هرچه مقطع تحصيلي بالاتر باشد، شرايط بهتري براي رسيدن به بالاترين موقعيت مديريت فراهم مي‌شود. در مقايسه با مردان ، تنها در صد كوچكي از زنان به مقاطع تحصيلي مورد نيازمديريت موسسات آموزش عالي وسايرحوزه هايي كه بشر براي آن تلاش مي‌كند، دست يافته اند. حتي همين تعداد كم كه مجهز به ملزومات پست مديريت هستند ، به علت هويت جنسي آن را به راحتي به دست نمي‌آورند. چنانكه انتظارمي‌رود، جنس مذكر كه خودش را جدا از لحاظ فكري ورووحي و چه از نظرجسمي‌موجود برتري است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروي سيني طلائي به اين نسل جديد زنان تقديم كند. بنابراين مصمم شدند موانعي را ايجاد كنند تا در حد امكان از پيوستن زنان به جمع نخبگاني كه در سطوح بالاي مديريتي قرار دارند، جلوگيري كنند .بيشتر زنان بعلت والدين تحصيل نكرده ،مشاوره ضعيف شغلي ، ازدواچ زود هنگام وزايمان بچه، نا آگاهي ، فقر ، تبعيض جنسيتي دركنارساير عوامل ، موفق به كسب حق تحصيل در حدمشاغل مديريتي نمي‌شوند. تعداد كمي‌كه علي رغم موانع ذكر شده ، به سطح مناسبي از آموزش دست مي‌يابند كه آن ها را براي شغل مديريت آماده مي‌كند، با انواع جديدي از موانع روبرو مي‌شوند كه براي رسيدن به قله مي‌بايست بر آن ها فائق شوند.
نقش زنان در مديريت تحصيلات عالي کشورهای اندوزی


ايالات متحده وكانادا


پرو


نیجریه


نقش زنان در مديريت تحصيلات عالي کشور اندوزی


نقش زنان در مديريت تحصيلات عالي کشور کانادا


نقش زنان در مديريت تحصيلات عالي کشور پرو


نقش زنان در مديريت تحصیلا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ضریب اثربخشی کلی نیروی کار نت (OCE)

دانلودپاور پوینت تخت جمشید

آموزش نرم افزار پاورپوینت

پاورپوینت فضاهای شخصی

حل تمرین کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی – ویرایش سوم

مقاله ازدواج و بهداشت روانى

اسکین های Ak-47 برای کانتر استریک 1.6

استانداردهای ACI سری 6-20% تخفیف ویژه تا نوروز

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاوه (واقع در استان کرمانشاه)

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایل