دانلود رایگان


ارتباط ورزش با افسردگي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان ارتباط ورزش با افسردگيتاريخچه مختصري از روانشناسي ورزشروانشناسي ورزش به شكلهاي مختلف از همن زماني كه روانشناسي پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستين مطالعه ثبت شده در روانشناسي ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تريپليت (1898) آنچه را كه به عنوان نخستين آزمايش در روانشناسي اجتماعي و نخستين آزمايش در روانشناسي ورزش ذكر مي‌شود را انجام داد.
تريپليت پديده تسهيل اجتماعي (به طور مفصل در فصل 6 مورد بحث قرار مي‌گيرد) را مورد بررسي قرار داد. او ثابت كرد كه دوچرخه سواران تمايل دارند وقتي با شخص ديگري مسابقه مي دهند نسبت به زماني كه به تنهايي دوچرخه سواري مي‌كنند، سريعتر برانند. اما تريپليت پژوهش مربوط به ورزش را بيشتر دنبال نكرد وتا 1920 كه اصول روانشناسي ورزش به طور رسمي به ثبت رسيد، كاري در اين مورد انجام نگرفت.
در 1925 كليمن گريفث آزمايشگاه پژوهشي ورزش را در دانشگاه الينوئزتاسيس كرد. گريفث، كه روانشناسي ورزش را تثبيت كرد و كرسي دانشگاهي براي آن بوجود آورد، دو كتاب درسي مهم را نيز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تيمهاي حرفه اي ورزشي به كار خود ادامه داد، به همين دليل اغلب به «پدر روانشناسي ورزش» معروف است. اما روند اوليه روانشناسي ورزش بسيار كند بود و آزمايشگاه پژوهشي ورزش در 1932 به دليل فقدان بودجه تعطيل شد.
(جارويس، 1380، ص15)
بين 1930 و 1960 (حداقل در جهان غرب) فعاليتهاي اندكي در رشته روانشناسي ورزشي انجام گرفت. در اتحاد جماهير شوروي (سابق) روانشناسي ورزش به طور رسمي مدت كوتاهي بعد از جنگ جهاني دوم مطرح گرديد. البته بدستآوردن اطلاعات صحيح راجع به عملكرد روانشناسي ورزش شوروي در دوره جنگ سرد دشوار است، اما عموماً باور بر اين است كه، در خلال بازيهاي المپيك ملبورن(1960) تيمهاي اروپا شرقي براي تيم هاي ملي خود روانشناسان ورزشي استخدام كردند (كريمرواسكولي 1994).
مسلماً مي دانيم كه در اوايل 1970 تيمهاي روسيه و آلمان غربي براي افزايش عملكرد ورزشكارانشان در رويدادهاي بين المللي روانشناسان ورزشي استخدام كردند.
روانشناسي ورزشي در آمريكا از 1960 فعاليت مجدداش را شروع كرد و چند سال بعد در انگليس و باقي كشورهاي اروپايي شكل گرفت. اين رشته به سرعت در جهان توسعه يافت و از جديدترين اصولعلمي برخوردار گرديد. جالب است كه تا اخيراً مطالعه روانشناسي ورزش دقيقاً به جاي قرار گرفتن در قملرو روانشناسي در حوزه علوم ورزشي قرار دسته بندي مي شد. اما اين موضوع به مرور تغيير مكان داد، به طوري كه در 1986 انجمن روانشناسي شناخت و در 1993 جامعه روانشناختي انگليس بخش روانشناسي تمرين و ورزش را تاسيس كرد.

مقدمه

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش1
فصل اول

بخش اول: نقد عملكرد ورزشي6

الف- عملكرد خوب و بد7

ب- عملكرد خوب، باخت7

ج- عملكرد ضعيف، برد8

د- عملكرد ضعيف، باخت8

بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي10

كاهش انگيختگي/ فعال سازي11

افزايش انگيختگي12

بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي13

شناخت سطح انرژي13

كنترل سطح انرژي14

هدايت سطح انرژي16

خلاصه18

بخش چهارم: فنون آرميدگي18

فوايد آرميدگي چيست؟19

فنون آرميدگي22

خلاصه24

بخش پنجم: تمرين تجسمي25

تمرين ذهني براي اجراي بهتر25

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني30

بخش ششم: تمركز30

تمركز و توجه33

نكته كليدي37

به سوي تمركز بهتر40

عوامل موثر در تمركز43

افزايش تمركز45

تمرين مركزگرايي46

بخش هفتم: اطمينان47

اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي47

نگرشها و اثراتشان روي اجرا50

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن54

استفاده از خودگفتاري55

خود انگاره57

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن58
فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش62

ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو63

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون66

ارزيابي تئوري FOS67

بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش68

اسناد68

مدل اسناد وينر69

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد70

خودباوري71

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي73
فصل سوم

مقدمه: تنيدگي75

بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي77

بخش دوم: هزينه تنيدگي78

تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري80

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز81

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي82

بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي84

تنيدگي دندانپزشكان84

تنيدگي پرستاران85

تنيدگي مديران موسسات87

بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي89

نقش هورمونها89

محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي89

مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات90

بيماريهاي تنيدگي91

بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي93

نشانگان تنيدگي زنان93

تنيدگي زنان كارمند96

بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي

در محيطهاي افراطي98
فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي102

شيوه هاي سنتي103

شيوه هاي جديد104

بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي107

تنش زدايي بدني108

تنش زدايي رواني108

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني109

روان درمانگري109

بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات110

نتيجه112
فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران114

افسردگي در غرب118

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب134